هیئت مدیره

هیأت مدیره 

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رئیس هیأت مدیره


مدیران

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رئیس هیأت مدیره