هیات مدیره

هیات مدیره 

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

امین صابونچی

رئیس هیات مدیره