مجوزها

مجوزهای شرکت سرمایه و دانش

تاریخ مجوز
(تاریخ نامه سازمان)

مجوز جدید

 شرح  اعتبار مجوز
1397/07/02 121/66383 معاملات اوراق تأمین مالی ۵ سال
1397/07/02 121/66383 معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار ۵ سال
1397/07/02 121/66383 معاملات کالا ۵ سال
1397/07/02 121/66383 معاملات مشتقه مبتنی بر کالا ۵ سال
1397/07/02 121/66383 مشاور پذیرش ۵ سال
1397/07/02 121/66383 مشاور عرضه اوراق بهادار ۵ سال
1397/07/02 121/66383 معاملات برخط اوراق بهادار ۵ سال
1397/07/02 121/66383 معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵ سال
1397/07/02 121/66383 مرکز تماس ۵ سال
1392/08/13 121/243031 سبدگردانی ۵ سال

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این صفحه :