رویدانش

رویدانش 2: تحلیل بنیادی کاربردی (مدل سازی اکسل)
رویدانش 2: تحلیل بنیادی کاربردی (مدل سازی اکسل)

این دوره در ده جلسه سه ساعته با موضوع تحلیل بنیادی و به صورت تئوری و کارگاهی و با زبانی ساده ارائه خ ...