جزوه های الکترونیکی

شرح شرح شماره مجوز
فعالیت در بورس اوراق بهادار ١١١٠٠٠٤٤
فعالیت در فرابورس ١١١٠٠٠٤٤
معاملات برخط اوراق بهادار ۸۶/۱۲۰۰۵۴
مرکز تماس تلفنی اوراق بهادار ۸۶/۶۴۵۶
معاملات آتی بورس اوراق بهادار ۴۳۶۳۳۵۶
محصولات فلزی بورس کالا ١١١٠٠
محصولات سیمان بورس کالا ۳۵۳۶۳۴۸۵۶۴
فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالا ۷۵۷۵
محصولات کشاورزی ١١١٠٠۵۷۷۳٠٤٤
سلف موازی استاندارد محصولات فلزی ۴۶١/۳۸۶۷
سلف موازی استاندارد فرآورده های پتروشیمی ۵۷٠٠٤٤/۵
سلف موازی استاندارد محصولات کشاورزی ۵۶۷۴۷۴۶۸۶۷۸
سلف موازی استاندارد محصولات سیمان ۲۳۴۱۵
گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی ۳۶۷۳۶١٠٠٠٤٤
گواهی سپرده کالایی فرآورده های پتروشیمی ١١١٠۶۵۷٠٠٤٤
گواهی سپرده کالایی کشاورزی ۶۳۷۳۶۷
گواهی سپرده کالایی سیمان ۳۲۲۱۳۴۱۲۴
معاملات آتی کالا ۵۷۶/۷۹۷۶۸
معاملات برخط آتی کالا ۸/۳۶۵۳۵۶
معاملات برق بورس انرژی ۳۲۴۵۵
معاملات نفت بورس انرژی ۴۳۵۲۵۸
مشاور پذیرش ۷۸۶١١١٠٠٠٤٤
سبدگردانی ۲۳۴۶۷۸

حق تقدم

کلیات تحلیل بازار سرمایه

هیجانات بازار

میز تحلیل (قسمت هشتم)

میز تحلیل (قسمت ششم)

حق تقدم نسبت (پی بر ای) و کاربرد آن در تحلیل بازار مسکن و مستغلات 

کلیات تحلیل بازار سرمایه

هیجانات بازار